Wydarzenia Wydarzenia

Nadleśnictwo Wałcz zakupi grunty do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz
ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.


W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów
Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: walcz@pila.lasy.gov.pl lub
w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1 78-600 Wałcz.


Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi
wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na
podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) propozycję ceny.


Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa
w zakładce: Co robimy → Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: 67 250 08 94 od
poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa od 7.00 do 15.00.