Asset Publisher Asset Publisher

Oferta pracy

STARSZY REFERENT DS. ŁOWIECTWA I OCHRONY LASU

 

 

NADLEŚNICTWO WAŁCZ OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
STARSZY REFERENT DS. ŁOWIECTWA I OCHRONY LASU
(umowa o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika)


1. Nazwa i adres jednostki:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wałcz ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz,
Tel. 67 250 08 94, e-mail: walcz@pila.lasy.gov.pl


2. Nazwa stanowiska pracy:
Starszy Referent ds. łowiectwa i ochrony lasu.


3. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe po stażu pracy lub średnie i 3 lata pracy.


4. Dodatkowe oczekiwania pracodawcy:
1) Wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne.
2) Odbyty staż w jednostkach Lasów Państwowych.
3) Posiadanie prawa jazdy kat. B.
4) Znajomość przepisów prawnych związanych z gospodarką leśną i uregulowań
wewnętrznych obowiązujących w Lasach Państwowych.
5) Znajomość obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w zakresie
niezbędnym do pracy w dziale gospodarki leśnej.
6) Biegła znajomość podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego
MS Office (Word, Excel, Outlook) oraz urządzeń biurowych.
7) Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
8) Dodatkowe kursy, kwalifikacje przydatne na stanowisku objętym naborem.


5. Opis stanowiska – obowiązki pracownika (zakres ważniejszych zadań)
oraz jego odpowiedzialność:
Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną lasu, gospodarką łowiecką
oraz gospodarką łąkowo-rolną.
Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony przy zatrudnieniu.


6. Termin zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy oraz warunki zatrudnienia:
1) Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: czerwiec – lipiec 2023 r.
2) Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.
3) Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku
Starszego referenta ds. łowiectwa i ochrony lasu.
4) Miejscem wykonywania pracy będzie biuro Nadleśnictwa Wałcz,
ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz.
5) Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe.
6) Praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie.
7) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.
8) Świadczenia zdrowotne i socjalne.


7. Wymagane dokumenty do złożenia w ofercie:
1) List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
2) CV zawierające informacje, o których w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem.
3) Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 1) –
opatrzony własnoręcznym podpisem.
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe opatrzone własnoręcznym podpisem.
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej:
świadectwa pracy i,/lub zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone własnoręcznym
podpisem.
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia
określone dla stanowiska objętego naborem, potwierdzone własnoręcznym
podpisem.
7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie do celów
rekrutacji danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust.
1 RODO (ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność
do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych
biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby), jeżeli kandydat zamierza z własnej inicjatywy przekazać te dane
do celów rekrutacji (załącznik nr 2).
8) Klauzula informacyjna RODO ( załącznik nr 3).
9) Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
Wymienione wyżej dokumenty: skany i oświadczenia winny być opatrzone
własnoręcznym czytelnym podpisem.


8. Forma, termin i miejsce składania ofert:
1) Osoby zainteresowane mogą składać oferty wyłącznie za pośrednictwem
skrzynki pocztowej na adres e-mailowy: rekrutacja.walcz@pila.lasy.gov.pl
wpisując w temacie: „Nabór na wolne stanowisko pracy starszy referent
ds. łowiectwa i ochrony lasu w Nadleśnictwie Wałcz”
2) Wymagane dokumenty należy wysłać w terminie do 15 czerwca 2023 r.
do godziny 15:00. Oferty , które wpłyną do Nadleśnictwa po określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferty przesłane drogą tradycyjną nie będą rozpatrywane, a załączone
dokumenty zostaną niezwłocznie usunięte.
4) Rozpatrzenie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Wałcz w dniu 16 czerwca 2023 r.
5) Rekrutacja na stanowisko starszego referenta ds. łowiectwa i ochrony lasu
będzie prowadzona w dwóch etapach:
ETAP I – weryfikacja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych przez powołaną
Komisję Rekrutacyjną pod względem kompletności i spełnienia warunków
określonych w ogłoszeniu.
ETAP II – rozmowa kwalifikacyjna powiązana ze sprawdzeniem wiedzy
merytorycznej i umiejętności praktycznych.


9. Dodatkowe informacje:
1) Oryginały złożonych kserokopii dokumentów będą wymagane do wglądu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
2) Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
3) Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną
wszystkich kandydatów spełniających wymagania w ogłoszeniu. O miejscu
i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni drogą
mailową najpóźniej do 19 czerwca 2023 r.
4) Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz zastrzega sobie możliwość unieważnienia
naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.
5) Nadleśnictwo Wałcz nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
6) Do udzielania informacji w sprawie rekrutacji upoważniona
jest Pani Alicja Wenderlich – specjalista ds. pracowniczych,
tel. 67 250 08 94, kom. 883 328 168.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, Nadleśnictwo
Wałcz w załączniku nr 3 zamieszcza klauzulę informacyjną o postępowaniu z danymi
osobowymi uzyskanymi na potrzeby rekrutacji.