Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Wałcz

ul. Kołobrzeska 1

78-600 Wałcz

tel. 67 250-08-94,   fax 67 258-29-32

NIP  765-000-77-95 

e-mail : walcz@pila.lasy.gov.pl

 

w imieniu którego występuje

Tomasz Partyka  – Nadleśniczy

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości - gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz.

OPIS I POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Wykaz gruntów do przetargu – do pobrania poniżej

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 6 lat, do dnia 31.12.2024 r.

WARUNKI  DZIERŻAWY

 

Warunki dzierżawy zawiera projekt umowy - do pobrania poniżej.

 

WARUNKI  UDZIAŁU W  PRZETARGU

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do odpowiedniego rejestru lub ewidencji i nie mający zadłużenia
  w Nadleśnictwie Wałcz.
 2. Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej bezpośrednio przed otwarciem ofert stosownego pełnomocnictwa.

 

REGULAMIN PRZETARGU – do pobrania poniżej.

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PRZETARGU – do pobrania poniżej.

TERMIN  I  MIEJSCE  PRZETARGU

 1. Składanie ofert - w zamkniętej kopercie opisanej hasłem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych” w sekretariacie Nadleśnictwa Wałcz  w terminie do dn. 07.05.2018 r. do godz. 9:00.
 2. Otwarcie przetargu pisemnego nieograniczonego nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godz. 11:30 w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników.

STAWKA  WYWOŁAWCZA

Wywoławcza stawka czynszu rocznego wynosi:

 

 • 300 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych IVA, IVB i IV.
 • 275 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych V kl.
 • 255 zł/1 ha/ rok za dzierżawę gruntów rolnych VI kl.  

 

Minimalne postąpienie – 10,00 zł

ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, która będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Wynik przetargu zostanie opublikowany:

 • na stronie internetowej nadleśnictwa,
 • w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa.

INFORMACJE  DODATKOWE

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji nt. nieruchomości i warunków postępowania przetargowego można uzyskać w Nadleśnictwie Wałcz u p. Konrada Drzewieckiego w pok. nr 2  w dniach od 18.04.2018 do 07.05.2018 r. w godz. 10:00 – 14:00. Informacje udzielane mogą być telefonicznie na nr 67 250-09-08 w dniach jw.

Załączniki zawierające pełną dokumentację do pobrania poniżej