Asset Publisher Asset Publisher

Weryfikacja lokalizacji drzewostanów o szczegolnych walorach przyrodniczych

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18-20.12.2017 r, wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanow HCVF (High Conservation Value Foresfs) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki teśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanow zakwalifikowanych do tych kategorii.

Kategoria HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej 

Kryteria wyznaczania drzewostanów w kategorii HCVF 3.1 : buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

Kategoria HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki lesnej 

Kryteria wyznaczania drzewostanów w kategorii HCVF 3.2: grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

Wyznaczenia drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriow wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce-lipiec 2006 r.

Lista wydzielen zaliczonych do kategorii 3.1 oraz 3.2 HCVF oraz pozostałych wraz z mapami znajdują się w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF