Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnienie dróg

 

Nadleśnictwo Wałcz udostępnia wybrane drogi dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgami i motorowerami.

 

ZARZĄDZENIE nr 33/2021

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WAŁCZ

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (znak sprawy: N.0210.1.33.2021)

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 08.06.2021 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Z dniem 08.06.2021 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 47 z dnia 07.07.2020 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce „Informacje" oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.

§ 3

Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 4

Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 46/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 07.07.2020r. w sprawie udostępnienia dla pojazdów mechanicznych niektórych dróg Nadleśnictwa Wałcz

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.06.2021 r.

 

 

 

 

Poniżej znajduje się link z mapką poglądową oraz z wykazem dróg udostępnionych wraz z miejscami postojowymi:

mapka poglądowa oraz wykaz dróg oraz miejsc postojowych

wykaz dróg udostępnionych

wykaz miejsc w których dozwolony jest postój pojazdów

 

 

Poniżej znajdują się lini z regulaminami korzystania z dróg:

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wałcz