Wydawca treści Wydawca treści

Polowanie indywidualne - jelenie byki

Nadleśnictwo Wałcz zachęca do udziału w polowaniach indywidualnych na jelenie byki.

Teren polowania: OHZ LP Nadleśnictwa Wałcz, obwód łowieki 197.

Zapraszamy do kontaktu biura polowań, myśliwych krajowych oraz zagranicznych.

Wszelkie pytania prosimy kieorwać do Pani Katarzyny Drzewieckiej na adres: katarzyna.drzewiecka@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie 734 456 314.


Kilka słow o nas...

Szanowni Państwo! Nadleśnictwo Wałcz prowadzi Ośrodek Hodowli Zwierzyny na terenie obwodu łowieckiego nr 197 o łącznej powierzchni 12415,04 ha - w tym 9764,00 ha stanowią grunty leśne. Jesteśmy jednym z sześciu OHZ prowadzonych przez Lasy Państwowe na terenie RDLP Piła.


Do najważniejszych celów gospodarki łowieckiej w OHZ należą:

• prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
• wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
• odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt,
• hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych,
• prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Na terenie Nadleśnictwa Wałcz w zakresie prowadzenia wzorcowego
zagospodarowania łowisk i wdrażania nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa wykonuje się następujące działania:


Zagospodarowanie łąk, poprzez systematyczne zwiększanie powierzchni wykaszanych, na nowo odtwarzanych łąkach, które odzyskuje się z terenów nie użytkowanych od wielu lat zwiększa się różnorodność roślinności i powiększa się bazę pokarmową. Wprowadzając nowe sposoby zagospodarowania nieużytków poprzez zastosowanie urządzenia do rozdrabniania zrębów są one ponownie przywracane do użytkowania. W dalszym okresie systematyczne bronowanie, nawożenie i wykaszanie specjalistycznym sprzętem, pozwala by łąki te zwiększały naturalną bazę pokarmową, a jednocześnie sprzyja zmniejszeniu szkód w uprawach leśnych. Ciągłe zagospodarowanie łąk zmniejsza jednocześnie rozwój pasożytów zwierzęcych, a także szkód powodowanych w uprawach.


Systematyczne dokarmianie, które prowadzi się w miejscach stałego dokarmiania rozmieszczonych na terenie naszego obwodu w taki sposób, by zmniejszać szkody w uprawach zarówno rolnych jak i leśnych (pasy zaporowe i paśniki), a wykładana karma o określonej jakości i różnorodności dostarczana jest systematycznie w odpowiednich ilościach. Znaczna część dokarmiania zwierzyny przypada na okres wiosenny, w którym zapotrzebowanie pokarmowe jest największe w związku z rozwojem płodu u samic- ten rodzaj dokarmiania powoduje, że rodzą się osobniki o lepszych parametrach kondycyjnych.


Zmniejszenie szkód w uprawach rolnych, w tym zakresie polowania indywidualne prowadzone są wyłącznie na polach i w miejscach szczególnego narażenia płodów na szkody. Wydzielono sektory polne, na których w okresie występowania szkód można tylko polować. W tym okresie tereny leśne, a w szczególności łąki i poletka żerowe pozostają w całkowitym spokoju. Plantacje szczególnie narażone na szkody wspólnie z właścicielami grodzi się lub też zabezpiecza pastuchami, kontrolowanymi przez pracownika służby. W okresie nasilonych szkód dokarmianie przenosi się na tzw. letnie pasy, które odciągają zwierzynę od pól i rozmieszczone są na granicy pól.

Zmniejszenie szkód w uprawach leśnych, realizowane jest w taki sposób, iż polowania w terenie leśnym pomijają wszelkiego typu łąki śródleśne, na których zwierzyna spokojnie może żerować, natomiast polowania odbywają się wyłącznie na ambonach ustawionych na powierzchniach upraw nowo zakładanych. Rozmieszczone w terenie lizawki w odpowiedniej odległości od upraw i ilości zabezpieczającej potrzeby zwierzyny na mikroelementy.


Różnorodność karmy, zagospodarowanie poletek, na terenie Nadleśnictwa udostępnia się zwierzynie obsiane poletka żerowe i zgryzowe, na których to mogą znaleźć atrakcyjną karmę taką jak rzepak, owies, lucernę, żyto, topinambur, kapustę pastewną. Obsiewa się je w terminach dających jak najbardziej wartościową karmę w okresie jesieni, gdzie zwierzyna schodząca z pól otrzymuje ją w celu przedłużenia możliwości żerowych i jednoczesnego odciągnięcia od upraw leśnych.


W okresie jesienno- zimowym wykładana jest karma treściwa taka jak siano, owsianka, a także przygotowywana jest również liściarka, która jest wykładana w miejscach tak, aby odciągnąć zwierzynę od upraw. Z karmy soczystej wykładane są ziemniaki, buraki półcukrowe, buraczki czerwone, marchew, kapusta. Kupowane są również żołędzie i kasztany, które wykładane są dla muflonów i danieli. Wprowadzane są drzewa owocowe i zakładane tzw. remizy łowieckie, na których sadzi się drzewa owocowe i wierzbę paszową. Grodzi się je, a następnie rozgradza w momencie osiągnięcia dojrzałości.


Poprawa bezpieczeństwa przy wykonywaniu polowań zbiorowych, każdy miot jest dokładnie oznaczony poprzez numerację każdego stanowiska i naniesienia jego na mapkę. Każde stanowisko myśliwskie jest odpowiednio przygotowywane, a mianowicie odgarniane jest podłoże oraz podkrzesywane są drzewa w celu lepszej widoczności jak też poszerzenia linii strzału, co przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo na polowaniach zbiorowych. Na polowaniach indywidualnych poprawa bezpieczeństwa przenosi się głównie do wykonania oparć przy wchodzeniu na ambony, oraz półek i oparć na broń na ambonach.


Poprawa osobniczej jakości genetycznej. W tym celu podjęto w roku 2005 próbę zdobycia środków na zakup z hodowli węgiersko–czeskich grupy 15 sztuk danieli o wysokich cechach genetycznych, program taki skierowano do Dyrekcji Regionalnej do akceptacji i być może w niedługim czasie dojdzie do realizacji.

Odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących. Na terenie OHZ Nadleśnictwa Wałcz zostały podjęte następujące działania:

a) w roku 1986 introdukowano muflona i w tym zakresie w dalszym ciągu prowadzone są odpowiednie działania, a mianowicie w związku ze spadkiem pogłowia, od kilku lat wstrzymano całkowicie odstrzał tego gatunku i to nie tylko na terenie OHZ, ale również w sąsiednim Kole Łowieckim, gdzie zwierze to migrowało. Ma to na celu zwiększenie pogłowia tego gatunku.


b) reindrodukowano żubra z doskonałym rezultatem, obecnie stado to znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec.


c) od kilku lat na terenie obwodu 197 obserwowane są wilki, które zostały zgłoszone do Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży.


Hodowla zwierząt szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych. W Nadleśnictwie Wałcz w tym zakresie należy mówić o utrzymaniu i hodowli dzika w obwodzie 197, gdzie przeważają bory sosnowe w 80%, a gdzie poprzez pasy żerowe prowadzi się systematyczne karmienie i utrzymywanie stada docelowo w wysokości około 100 szt.


Prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa. Najczęściej dotyczy to szkoleniowych polowań wielkoobszarowych metodą szwedzką dla pracowników służby leśnej, celem prawidłowej organizacji i prowadzenia wielkoobszarowych polowań zbiorowych.


Jednocześnie chcemy poinformować, iż na terenie naszych lasów prowadzona jest przez myśliwych - leśników z wieloletnim stażem i doświadczeniem łowieckim turystyka łowiecka przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Piłe.


DARZ BÓR!


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nasz kraj w ostatnich latach plasuje się w czołówce pod względem liczby pożarów – zaraz za Portugalią i Hiszpanią, natomiast pod względem powierzchni nimi objętej – znajdujemy się w pierwszej dziesiątce.

 

Częstotliwość pożarów jest m.in. konsekwencją zmian klimatycznych (długotrwałe susze, mała liczba opadów) czy składu gatunkowego naszych drzewostanów – w polskich lasach przeważają gatunki iglaste, ze znacznym udziałem sosny (łatwopalne olejki eteryczne). Niestety większość pożarów nadal wybucha z winy ludzi, spowodowana umyślnymi podpaleniami, wypalaniem traw czy nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem.

Zagrożenie pożarami lasów w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Tylko w 2015 roku na terenach zarządzanych przez LP wybuchło 3732 pożarów, które objęły powierzchnię blisko 880 ha. Ponieważ zapobieganie im wymaga bardzo wysokich nakładów – Lasy Państwowe w walce z tym niebezpiecznym żywiołem sięgają również po fundusze unijne.

Koordynowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów" PGL LP powierzyło CKPŚ. Projekt ten jest realizowane w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska). Umowa na dofinansowanie projektu pomiędzy PGL LP a NFOŚiGW została podpisana 28 października 2016 r.

Działania skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia. W nadleśnictwach zakwalifikowanych do najwyższej, I kategorii zagrożenia pożarowego, zostanie skrócony czas potrzebny na wykrycie pożaru. Priorytetem jest ograniczenie liczby pożarów oraz zmniejszenie powierzchni lasów nimi objętych, a w rezultacie zminimalizowanie strat dla środowiska i okolicznych mieszkańców.  

Wśród najistotniejszych inwestycji znalazły się, między innymi, wybudowanie nowych dostrzegalni pożarowych i stacji meteorologicznych oraz przeprowadzenie modernizacji części z tych, które już istnieją. Ponadto planowany jest zakup samochodów patrolowo-gaśniczych oraz nowoczesnego sprzętu do lokalizacji i wykrywania pożarów, a także doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych.

W ramach projektu w Nadleśnictwie Wałcz będzie realizowane  zadanie pod nazwą " Modernizacja dostrzegalni". Zadanie zawiera budowę 46 metrowej wieży stalowej przy budynku Nadleśnictwa Wałcz, utworzenie radiolinii pomiędzy wieżą Nadleśnictwa Wałcz w Golcach oraz wieża w Nadleśnictwie Płytnica oraz zamontowanie na wieży w Golcach kamery TV, która przekazywać będzie obraz do PAD w Nadleśnictwie Wałcz i do PAD w Nadleśnictwie Płytnica.