Wydarzenia Wydarzenia

Udostępnienie dróg

 

Nadleśnictwo Wałcz udostępnia wybrane drogi dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgami i motorowerami.

 

ZARZĄDZENIE nr 29/2023
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WAŁCZ
z dnia 23.05.2023 r.
w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz dla
ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
(znak sprawy: N.0210.1.9.2023)


Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. 2022
r., poz. 672) w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie
nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia
nr 36/2021 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także
ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i
motorowerami (zn. ZI.771.44.2021)
zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 23.05.2023 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których
wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z dniem 23.05.2023 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych
zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3
do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie
przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie
z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(t.j. Dz.U z 2019 poz. 2310).
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu
publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób
ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 47 z dnia
07.07.2020 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz, zamieszczony na stronie
internetowej Nadleśnictwa, w zakładce „Informacje" oraz w BIP w zakładce
„Zarządzenia i decyzje”.
§ 3
1. Udostępnione drogi leśne mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego. W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu
zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.
2. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie czasowego wyłączenia.
§ 4
Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§ 5
Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), odrębnie dla każdej z udostępnionych drogi leśnej w Nadleśnictwie Wałcz, zostały zawarte w opracowaniach stanowiących załączniki nr 5 do nr 8, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 6
Traci moc Zarządzenie nr 49/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 28.06.2022r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23.05.2023 r.

 

 

 

Poniżej znajduje się link z mapką poglądową oraz z wykazem dróg udostępnionych wraz z miejscami postojowymi:

 

treść Zarządzenia 29/2023

Załącznik nr 1 - wykaz dróg

Załącznik nr 2 - wykaz miejsc postojowych

Załącznik nr 3  - mapa

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się lini z regulaminami korzystania z dróg:

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wałcz