Wydarzenia Wydarzenia

Udostępnienie dróg

 

Nadleśnictwo Wałcz udostępnia wybrane drogi dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgami i motorowerami.

 

ZARZĄDZENIE nr 49/2022
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA WAŁCZ
z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami
SA.0210.1.49.2022


Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz § 6 ust. 3 Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 28.06.2022 r. udostępniam do ruchu publicznego drogi leśne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Z dniem 28.06.2022 r. zezwalam na postój pojazdów w miejscach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Lokalizacja dróg leśnych oraz usytuowanie wyznaczonych miejsc postojowych zostało przedstawione na mapie poglądowej będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Na drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego mają zastosowanie przepisy Prawa o ruchu drogowym oraz oznakowania drogi leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
2. Szczegółowe zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów oraz sposób ich oznakowania określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 47 z dnia 07.07.2020 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz, zamieszczony na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce „Informacje" oraz w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje”.
§ 3
1.Drogi leśne udostępnione mogą być czasowo wyłączane z ruchu publicznego.
W okresie czasowego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu
zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.
2.W przypadku konieczności czasowego wyłączenia udostępnionej drogi leśnej na okres dłuższy niż 7 dni, zostanie wydana decyzja informująca o terminie czasowego wyłączenia.
§ 4
Zarządzenie niniejsze otrzymują osoby i instytucje ujęte w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§ 5
Projekty organizacji ruchu, sporządzone stosownie do § 1 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 784), odrębnie dla każdej z udostępnionych drogi leśnej w Nadleśnictwie Wałcz, zostały zawarte w opracowaniach stanowiących załączniki od nr 5 do nr 9, stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 6
Traci moc Zarządzenie nr 33/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz z dnia 08.06.2021r. w sprawie udostępnienia dla pojazdów mechanicznych niektórych dróg Nadleśnictwa Wałcz
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.06.2022 r.

 

 

 

 

Poniżej znajduje się link z mapką poglądową oraz z wykazem dróg udostępnionych wraz z miejscami postojowymi:

mapka poglądowa oraz wykaz dróg oraz miejsc postojowych

treść Zarządzenia 49/2022

 

 

 

Poniżej znajdują się lini z regulaminami korzystania z dróg:

Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wałcz