Asset Publisher Asset Publisher

Akcja zalesieniowo-odnowieniowa 2021

 

 

Przedłużająca się zima, tudzież ociągająca się wiosna, sprawiły, że  tegoroczną akcję zalesieniowo-odnowieniową rozpoczęliśmy dopiero w drugiej połowie kwietnia. Trwała ona ok. miesiąc- do połowy maja, kiedy to zakończyliśmy jej wiosenną odsłonę. Kontynuacja nastąpi jesienią.

 

W 2021 roku Nadleśnictwo Wałcz:

  • zalesiło 3,37 ha  (w ramach realizacji projektu LGW- Leśne Gospodarstwo Węglowe)
  • odnowi  ok. 136 ha lasu, w tym:

67  ha na pow. otwartych, z czego na powierzchni ok. 4 ha założyliśmy uprawy sosnowe siewem,

i  69 ha pod osłoną drzewostanu, z czego 6 ha zostanie posadzone jesienią, po dorośnięciu potrzebnego materiału sadzeniowego;

  • wprowadzi (w ramach LGW) podszyty na pow. ponad 112 ha, z czego 76 ha zostanie posadzone jesienią, po dorośnięciu potrzebnego materiału sadzeniowego,
  • wykonało 13,50 ha poprawek w uprawach starszych.

 

Na wiosenne prace odnowieniowe zużyliśmy ponad 1 mln 188 tys. szt. sadzonek, w tym:

sosny zwyczajnej - ok. 743 tys.

świerku - ok. 10 tys.

dębów (szypułkowego i bezszypułkowego) - ok. 120 tys.

buku - ok. 184 tys.

brzozy - ok. 58 tys.

olszy - ok. 29 tys.

grabu - ok. 8 tszt

lipy - ok. 4 tys.

i innych (modrzewia, jaworu, gatunków biocenotycznych) - ok. 32 tys.

 

Jesienią natomiast trafi do lasu kolejne 234 tys. szt. sadzonek, w tym:186 tszt buku zwyczajnego          i 48 tys. dębu szypułkowego.

 

Sadzonki drzew zostały wyprodukowane na naszej szkółce leśnej w Rudnicy.
Nieznacznie wspomogliśmy się produkcją sadzonek ze szkółki innego nadleśnictwa kupując 30 tys. szt. sadzonek buku.

Naszymi sadzonkami wsparliśmy natomiast inne nadleśnictwa, sprzedając im łącznie ok. 587 tszt sadzonek, a także prywatnych nabywców, którzy kupili od nas 34 tszt., głównie gatunków biocenotycznych.

 

…teraz czas dla lasu na rośnięcie, a dla leśniczych na jego pielęgnację.

 

Zakończono również wiosenne siewy na szkółce leśnej. Łącznie obsiano 137,50 ar powierzchni: sosną, modrzewiem, świerkiem, brzozą i bukiem, czyli podstawowymi gatunkami służącymi odnawianiu lasu na naszym terenie. Niestety z powodu nieurodzaju w ubiegłym roku,              i idącego za tym braku zapasu nasion, nie posialiśmy tej wiosny lipy i olszy, które regularnie                       u siebie produkujemy. Następne siewy jesienią - jaworu, grabu i dębów… pod warunkiem ich urodzaju.

 

 


Hodowla lasu

Hodowla lasu

 

Działania z zakresu hodowli lasu obejmują czynności wskazane do wykonania w 10-leciu, w rozmiarze wspierającym utrwalenie ciągłości lasu oraz wpływającym na estetyczny i możliwie naturalny jego wygląd.

W Nadlesnictwie Wałcz nie projektuje się do odnowienia powierzchni o znaczeniu ekologicznym (bagien, zarośli, mszarów i polanek).

 

W bieżącym 10-leciu (2015-2024) w skali Nadleśnictwa Wałcz planowane jest wykonanie:

• 954,66 ha odnowień otwartych,
• 556,63 ha odnowień pod osłoną drzewostanów, w tym 221,52 ha podsadzeń produkcyjnych,
• ok. 258 ha poprawek i uzupełnień,
• pielęgnowania gleby, upraw i młodników na pow. ok. 3635 ha,
• melioracji agrotechnicznych na pow. ok. 1675 ha.

Nadleśnictwo Wałcz na swoim terenie nie posiada obecnie gruntów nieleśnych przewidzianych do zalesienia.
Wprowadzania podszytów nie zaplanowano.

 

Przebudowa drzewostanów

 

W obecnie obowiązującej Instrukcji UL przebudowa drzewostanów prowadzona jest bez wyodrębniania osobnego gospodarstwa, a zakwalifikowane do przebudowy drzewostany są podzielone na 3 grupy: A, B i C.

 

W Nadleśnictwie Wałcz wyróżnione zostały wszystkie trzy grupy.

do przebudowy pełnej - pilnej (gr. A) zaliczono drzewostany zakwalifikowane do użytkowania rębnego w I 10-leciu, na ogólnej pow. 202,38 ha,

do przebudowy pełnej - stopniowej (gr. B), rozpoczynanej z wykorzystaniem istniejących w terenie dobrej jakości odnowień, zaliczono drzewostany przeznaczone do trzebieży przekształceniowych i planowane do cięć rębnych w następnym 10-leciu, na pow. 217,81 ha,

a do przebudowy częściowej (gr. C) w ramach cięć pielęgnacyjnych zaliczono drzewostany na pow. 172,93 ha.

 

Szkółka leśna

Szkółka leśna znajduje się w leśnictwie Międzyrzecze w oddz. 348d.
Powierzchnia ogólna szkółki wynosi 10,28 ha, natomiast produkcyjna 6,00 ha.
Od 2011 roku szkółka leśna Nadleśnictwa Wałcz prowadzi też produkcję sadzonek dla sąsiadującego z nami Nadleśnictwa Płytnica.


Na szkółce leśnej prowadzona jest produkcja zarówno głównych gatunków lasotwórczych (sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew, brzoza, olsza, buk, dąb, lipa, klon), jak i drzew i krzewów domieszkowych i biocenotycznych.

 

Nasiennictwo i selekcja

Nadleśnictwo Wałcz zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".

 

Teren Nadleśnictwa położony jest w regionach pochodzenia 351 (Gminy: Jastrowie, Wałcz, Miasto Wałcz) oraz 153 (Gmina Mirosławiec).


Bazę nasienną nadleśnictwa stanowią:

obiekty selekcji populacyjnej:
• wyłączony drzewostan nasienny dębu szypułkowego o pow. 13,22 ha,
• gospodarcze drzewostany nasienne sosny zwyczajnej - 289,91 ha, dębu szypułkowego - 41,04 ha i buku zwyczajnego - 13,70 ha,
• źródła nasion: czereśni ptasiej, klonu zwyczajnego, klonu jaworu

oraz obiekty selekcji indywidualnej:
• drzewa mateczne: 3 sosny zwyczajnej i 3 dębu szypułkowego.

Uprawy pochodne w Nadleśnictwie Wałcz


Z uwagi na brak własnego WDN dla sosny do zakładania sosnowych upraw pochodnych w Nadleśnictwie Wałcz stosowany jest materiał pochodzący z WDN Nadleśnictwa Mirosławiec.
Natomiast dębowe uprawy pochodne w Nadleśnictwie Wałcz zakładane są przy wykorzystaniu materiału rozmnożeniowego pochodzącego z naszego WDN dla dębu szypułkowego.

Założone dotąd w nadleśnictwie uprawy pochodne zajmują powierzchnię 125,95 ha.
Sosnowe UP zajmują powierzchnię 88,38 ha, a dębowe UP zajmują: 37,57 ha.
Docelowa powierzchnia upraw pochodnych w Nadleśnictwie Wałcz to 201,79 ha w czterech blokach upraw pochodnych (BUP).