Asset Publisher Asset Publisher

REGULAMIN PRZYSTANI KAJAKOWEJ „NAD PIŁAWĄ” ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZYSTANI KAJAKOWEJ

REGULAMIN PRZYSTANI

KAJAKOWEJ „NAD PIŁAWĄ” ORAZ DROGI DOJAZDOWEJ DO PRZYSTANI KAJAKOWEJ

Przystanią kajakową administruje Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1 , 78-600 Wałcz

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników przystani.

Wejście i przebywanie na terenie przystani kajakowej jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją niniejszego regulaminu

Korzystanie z przystani kajakowej jest bezpłatne.

Wjazd pojazdem silnikowym na teren przystani jest możliwy wyłącznie w celu transportu sprzętu i ludzi korzystających z przystani oraz pojazdów służb porządkowych.

Podejmowanie oraz wodowanie kajaków odbywać się może wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu.

Użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania czystości i porządku na terenie przystani oraz przyległego terenu leśnego.

Rozbijanie namiotów dopuszczone jest wyłącznie na terenie wyznaczonym. Czas biwakowania nie może przekroczyć 24 godzin, licząc od godziny przybycia na przystań kajakową.

Rozpalanie ognisk dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych i wyłącznie z wykorzystaniem opału przygotowanego w tym celu przez nadleśnictwo.

Na terenie przystani obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.

Nadleśnictwo Wałcz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe zdarzenia losowe, kradzieże, straty lub uszkodzenia pojazdów oraz mienia osób przebywających na przystani.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.

Na przystani kajakowej można posiadać zwierzęta pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Po zakończeniu pobytu osoba korzystająca z przystani oraz miejsca biwakowania zobowiązana jest do pozostawienia ładu i porządku

Na terenie przystani oraz miejsca biwakowania zabrania się:

1) zaśmiecania terenu przystani kajakowej oraz terenów leśnych,

2) okopywania namiotów oraz rozkopywania gruntu,

3) ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania,

4) zakłócania porządku na przystani kajakowej,

5) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców lub opiekunów,

6) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,

7) dewastowania infrastruktury przystani kajakowej i przyległych obiektów

8) mycia samochodów i innych pojazdów,

9) używania butli gazowych i używania otwartego ognia w namiotach,

10) pozyskiwania opału z otaczającego lasu,

11) puszczania psów luzem.

 

O miły wypoczynek w tym miejscu dbają: