Wydawca treści Wydawca treści

OHZ LP Nadleśnictwa Wałcz

 

W myśl ustawy Prawo łowieckie łowiectwo rozumie się jako ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) oraz gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Na podstawie w/w definicji na terenie Nadleśnictwa Wałcz prowadzona jest wzorcowa gospodarka łowiecka w 3 obwodach łowieckich:

- obwód nr 199 – dzierżawiony i prowadzony przez Koło Łowieckie „Jeleń” Wałcz,

- obwód nr 200 – dzierżawiony i prowadzony przez Koło Łowieckie „Jeleń” Wałcz,

- obwód nr 197 oraz 513 – Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP) zarządzany przez Nadleśnictwo Wałcz.

Obwody łowieckie nr 199, 200 oraz 197 zaliczają się do II Łowieckiego Rejonu Hodowlanego RDLP w Pile. Spisany jest dla nich wieloletni plan łowiecki na lata 2017-2027, który  określa m.in. sposób gospodarowania łowiskiem oraz populacją zwierzyny łownej.

 

OHZ LP Nadleśnictwa Wałcz prowadzony jest od roku 1994. W roku 2022 w wyniku podziału obwodów łowieckich wyodrębniony został nowy obwód nr 513, który wraz ze starm obwodem nr 197 stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Głównymi gatunkami zwierząt łownych występującymi na terenie obwodów łowieckich są: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, jenoty, borsuki. Na terenie obwodów występuje również gatunek chroniony tj. wilk, żubr. Liczebność poszczególnych gatunków zwierząt łownych określana jest przez prowadzony całoroczny jej monitoring oraz coroczną inwentaryzację wielkoobszarową zwierzyny metodą pędzeń próbnych.

W ramach prawidłowo prowadzonej gospodarki łowieckiej na terenie ohz realizowane
są następujące działania:

- tworzenie i utrzymanie poletek łowieckich w celu udostępniania zwierzynie stałej bazy pokarmowej,

- utrzymywanie pasów zaporowych, zapobiegających powstawaniu szkód w uprawach rolnych,

- dokarmianie zwierzyny w okresie niedoboru pokarmu,

- budowa urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki, ambony),

- ciągła współpraca z kołem łowieckim nadzorowanym przez nadleśnictwo,

- prowadzenie badań naukowych,

- współpraca z Powiatowymi Inspektoratami Weterynarii.